آرشیو برچسب: آسیه پناهی

روایت خناسان در ماجرای پناهی و شورش آمریکایی

ما در جنگ روایت ها یک "قرینه سازی" داریم و یک "انتقال و تسری". ایندو کارکردشان اینست که ذهن را از یک مصداق به کل تسری دهند؛ بدون اینکه مخاطب متوجه شود.

ادامه مطلب »
theme