آرشیو برچسب: الگوهای فرهنگی

تهدیدات علیه خانواده و از بین رفتن کرامت انسانی

علی رغم اینکه خانواده ایرانی هنوز مثال زدنی و نمونه است، طی سال های اخیر با ظهور الگوهای رفتاری جدید در فضاهای شهری ایران، رعایت کرامت و ارزش های انسانی با تهدید مواجه شده است.

ادامه مطلب »
theme