آرشیو روزانه: ۱۳۹۶-۱۲-۲۵

آن چادرها…

زنان، ایـن عنـاصـر فضیلت و ارزش‌های الهی دارای بـرکـات زیـادی هستند و به‌عنـوان نیمـی از جامعه بشریت، همـواره بیشتریـن بار مشکلات را بـر دوش می‌کشند و نـوعا شـریک غم خانـواده هستند.

ادامه مطلب »
theme