https://telegram.me/empireoflies

آن چادرها…

به گزارش جنبش مقابله با رسانه‌های بیگانه، امپراتوری دروغزنان، ایـن عنـاصـر فضیلت و ارزش‌های الهی دارای بـرکـات زیـادی هستند و به‌عنـوان نیمـی از جامعه بشریت، همـواره بیشتریـن بار مشکلات را بـر دوش می‌کشند و نـوعا شـریک غم خانـواده هستند.  اسلام برخلاف جـوامع و تمدن جاهلـی که زنان را حقیر و ضعیف و دون شمرده و آنان را در خـدمت ابتذال و فساد گـرفته بـود، به زنان، شخصیتـی باکرامت و مقامی والا بخشید. ایـن مقام و منزلت، تـوأم با فـداکاری و ایثار، در پـرتـو انقلاب اسلامـی تجلـی یافت و عطر شکـوفایی ایـن مـوجـود بزرگـوار و بافضیلت، جهانیان را به شگفت آورد، تا آنجا که از سـوی خبرگزاری‌ها و تحلیلگران، انقلاب اسلامی «انقلاب چادرها» نام گرفت.  زنان، ایـن عناصر عفاف و نجابت، نه‌تنها در پیروزی انقلاب اسلامی سهم بزرگـی ایفـا کـردنـد، بلکه در تثبیت نظام جمهوری اسلامـی و تداوم انقلاب اسلامـی حرف نخست را زدند و با حضـور در صحنه انقلاب اسلامی، تـوطئه‌های دشمنان را در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسـی و… نقـش بـر آب کردند.  در ایـن مقاله تلاش شـده است با بهره‌گیـری از سخنان گهربـار معمار انقلاب اسلامـی، حضـرت امـام خمینـی، نقـش و سهم بزرگ زنـان در پیـروزی انقلاب، به تصویر کشیده شـود و تلاش و منزلت ایـن بزرگواران عیان شود. ۴ عنوان «تحـول فکری و روحی زنان»، «حضـور زنان در صحنه انقلاب اسلامـی»، «انگیزه حضـور زنان در انقلاب اسلامـی» و «ویژگـی زنان انقلابـی» محـورهای اصلـی ایـن تصـویر است.

۱ـ تحول فکری و روحی زنان
هنر انقلاب اسلامی ایـن بود که زنان جامعه ما را متحول ساخت و در مسیر اسلام و ارزش‌های الهی هدایت کرد و از بی‌هـویتـی و بی‌بند و باری و ابتذال که سوغات غرب بـود، به سوی عزت‌خـواهی، عفاف، درک شخصیت و کمال‌جـویی و تحول فکری و روحی هدایت کرد و از دون‌مایگی به اوج انسانیت ارتقا بخشید.  زنان مسلمان در انقلاب اسلامی شخصیت و هویت خویـش را یافتند و به مقام و منزلت والای خـویـش پـی بردند و بینـش سیاسـی، فرهنگـی و اجتماعی پیدا کردند. ایـن تحول فکری و روحی بزرگی که نصیب زنان شد، مـوهبت الهی بـود که امام خمینی بارها از آن به بزرگـی یاد کـرده و آن را افتخـار بزرگ ملت ایـران دانستند: «مـن در جامعه زن‌ها یک جـور تحـول عجیبـی می‌بینـم که بیشتر از تحـولی است که در مردها پیدا شده[است]». «خانم‌هایی که در قبل وضعشان یک نحـو دیگـری بـود و رژیـم آنها را به یک مسائل دیگری مشغول کرده بـود، متحول شدند به کسانی که در مقابل رژیـم ایستادنـد». «نهضت اسلامـی به بـرکت اسلام چنان تحـولـی در نفـوس زن و مـرد به وجـود آورده که ره صـد سـاله را یک شبه طـی نمـوده است».«این یک تحـولی بـود که بشر نمی‌تـوانست ایـن تحول را درست کند. این تحول الهی بـود». «ایـن تحول که در ایـران پیـدا شـد، تحـول همه‌جـانبه بـود».یعنـی زنان در تمـام زمینه‌های روحـی، فکـری، اخلاقـی، فـرهنگـی، سیـاسـی، اجتمـاعی و انگیزه‌ها و اهـداف، الهی شـده بـودنــد و می‌خـواستند در صبغه اسلام قرار گیرند و در مسیر حضرت زهرا(س) و زینب کبری(س) قدم بردارند.  زنان مسلمان از حالت بی‌اعتنایی بیرون آمدند و نسبت به سرنـوشت خـود و خـانـواده خـویـش و اسلام احسـاس مسؤولیت کـردند: «همان زن‌هایـی که آن وقت که- هیچ- بی‌تفاوت بـودنـد راجع به کشـور خـودشان، راجع به همه چیز، همیـن‌ها وارد شدند در میدان و دیـدیـم که خـوب هـم می‌تـواننـد انجـام وظیفه کننـد».

تحول فرهنگی
در تهاجـم فرهنگـی غرب، زنان را در مسلخ «فروش کالا» و «فساد و فحشا» قربانـی کرده و ایـن مرکز عطـوفت و فضیلت را به گرداب ابتذال کشانده بـودنـد. در طـول ۵۰ سال سیاه حاکمیت خانـدان فاسـد پهلـوی، زنان مسلمان زیر فشار و یـورش فرهنگـی استعمار و استکبـار دست و پـا می‌زدنـد. رضـاخـان ایـن مهره استعمــاری و استبدادی، خشـن‌ترین شیوه را در اشاعه فرهنگ مبتذل غرب، در قالب کشف حجاب به کار برد. اسلام و انقلاب آمـد و زنان را از ایـن منجلاب فرهنگـی نجات داد و آنان را به اخلاق اسلامـی و حجـاب و عفاف و فضیلت‌ها آراسته کرد: «ایـن اسلام که در ایران زنده شد، آن خـدمتـی را که به بانـوان کرده است و خواهد کرد، ارزشش به اندازه‌ای است که نمی‌توانیـم ما توصیف کنیـم. اگر نبود این انقلاب و نبود ایـن تغییر و تحولی که در ایران واقع شـده بـود، بعد از چنـد سال دیگـر اثـری از اخلاق اسلامی در ایران نبود». «اینجانب به زنان پرافتخار ایران، مباهات می‌کنـم که تحولی آنچنان در آنان پیـدا شـد که نقـش شیطانـی بیـش از ۵۰ سال کـوشـش نقاشان خارجـی و وابستگان بی‌شـرافت آنان، از شعرای هرزه گرفته تا نویسندگان و دستگاه‌های تبلیغاتی مزدور را نقـش بر آب نمودند و اثبات کردند که زنان ارزشمند مسلمان دچار گمراهـی نشـده و با ایـن تـوطئه‌های شـوم غرب و غرب‌زدگان آسیب نخـواهد پذیرفت». «جز مشتی زنان مرفه طاغوتـی و وابستگان ساواکـی و سرسپـردگان آنان دیگر قشرهای میلیـونـی زنان متعهد که اساس ملت مسلمان‌اند، در دام فـریب دلباختگان به غرب نیفتاده و بـا عمل خـود در طـول پنجاه سال سیاه، بـا روی سفیـد نزد خـدا و خلق شجـاعانه مقاومت نمودند».بنیانگذار انقلاب اسلامـی خطاب به روشنفکـران مـرتجع و دلباختگان بی‌بنـد و بـاری و ولنگـاری غرب فـرمود: «آیا زن‌ها در ایران دیگر کنار رفتند به کلـی، یا همـدوش مردها در کارهای سازنده داخل‌انـد؟ شما می‌خـواهید که زن‌های اینجا هـم بی‌بند و بار باشند، هر جـور می‌خـواهند باشنـد؟ ایـن برخلاف آن تحـولـی است که در خـود زن‌ها پیـدا شـده است.»

میل به مبارزه
رها کردن زنـدگـی آرام و بی‌دردسـر و روی آوردن به زنـدگـی پرمخاطره و مبارزه با طاغوت یکی از تحـولاتـی بـود که خداوند در وجود زن‌ها به وجـود آورد. آن ترس و وحشتـی که از طاغوت داشتند، از میـان رفت و شجـاعت و شهامت جـای آن نشست. زنـان مسلمـان از چکمه‌پـوشان و سـرنیزه‌های گـارد شـاهنشـاهـی واهمه‌ای به دل راه نمی‌دادند و از زخمی و کشته شـدن نمی‌هراسیدنـد.  امام راحل اینگونه این تحول را بیان می‌کند: «(خـداوند) قلب‌ها را از آن وحشت بیرون آورد، از آن وحشتـی که از ایـن رژیم‌ها همه داشتنـد، از آن وحشت بیـرون آورد و به جـای آن تصمیـم و شجاعت به ایشان داد، به طوری که زن‌ها، بچه‌ها و مردها، همه به مبارزه برخاستند. کـی سابقه داشت که زن در مبارزه بیاید مقابل توپ و تانک بایستد؟ ایـن یک تحول روحی بود که خدای تبارک و تعالـی در ایـن ملت تحـول را ایجـاد فـرمود».

تحول سیاسی
بانوان به برکت انقلاب اسلامی و هدایت‌های پیامبرگـونه امام خمینی چنان از بینـش سیاسی برخـوردار شدند که دشمنان اسلام و انقلاب از گمراه کردن آنان ناامید و درمانده شـدند. زنان با شناختـی که از ماهیت و تـرفنـدهای دشمنان اسلام پیدا کـردنـد گام در میـدان مبارزه و سیاست نهادند و خصـم دون را از صحنه بیـرون رانـدنـد.  امام خمینی در دیدار زنان مناطق ساحلی جنـوب ایران با اشاره به این تحول بزرگ سیاسی می‌فرماید: «در اینکه می‌بینـم گـوینده شما بانـوان ساحلی، مسائلـی را که مطـرح می‌کنـد، مسائل روز است، مسائل سیـاسـی روز است، مسائل اجتماعی روز است، همان طـور که بانوان دیگر در مراکز و در سایر جاهای ایـران مسائلـی را که مطـرح می‌کننـد، مسائل روز و مسائل سیاسـی و اجتماعی است، که این تحـول به بـرکت ایـن نهضت اسلامـی پیدا شده، مـن امیدوارم که ایـن تحـول باقـی بماند».و درباره بـانـوان محله چهارمـردان قـم فـرمـودنـد: «بانـوان قـم و چهارمردان پیشرو نهضت اسلامی بـودند. رشد سیاسی خود را اثبات کردند».

تحول اجتماعی
زنان در انقلاب اسلامـی شیفته کمک‌رسـانـی به محـرومان و مستضعفان بـودند و به شـوق یاری رساندن به کشاورزان و قشر محروم جامعه و شرکت در جهادسازندگـی سر از پا نمی‌شناختنـد. حضرت امام خمینـی فرمود: «در ایـن جهادسازندگـی که گاهی وقت‌ها می‌بینـم خانم‌ها رفتند و مشغول شـدنـد، خـوب، البته از خـانم‌ها ســـاخته نیست که مثل یک رعیتی، مثل اشخاصی که ورزیده‌اند، در امـور کار کنند، لکـن همان رفتنشان در بین آن رعایا و بیـن کشاورزان، همان رفتـن و اشتغال پیدا کردن، به همان مقداری که می‌تـوانند، ایـن باعث می‌شـود که قـدرت آنها چنـد مقـابل بشـود. وقتـی آنها ببیننـد که از شهرها خانم‌های محصل، خانم‌های محترم آمـدند و در دهات مشغول کمک هستند به برادرهای خـودشان، قدرت آنها چند مقابل می‌شود و ایـن یک عمل بسیار ارزشمند است ولو عمل خـودش به حسب حجمـش کوچک باشد، لکـن حجم معنوی خیلی زیاد است».

۲ـ حضـور زنـان در صحنه انقلاب اسلامـی
حضور پرشـور در صحنه انقلاب اسلامی از افتخارات بزرگ زنان مسلمان ایـران اسلامـی است. آنـان در همـان روزهـای نخستیـن انقلاب وارد میدان مبارزه شدند و با جهاد خـود قدم به قدم، انقلاب اسلامـی را یاری کردند. زنان با عزمـی استـوار علیه طاغوت و استکبار جهانی به صحنه مبارزه آمـدند و دیـن خـود را نسبت به اسلام و انقلاب به‌خـوبـی ادا کـردنـد. امـام خمینـی خطـاب به بـانـوان فـرمــود: «شما خـواهران در ایـن نهضت سهم بسزایی داشته‌اید.»«شما سهم بزرگـی در نهضت اسلامی ما دارید. شما در آتیه برای مملکت ما پشتـوانه هستید.»  آن حضرت به ایـن حضـور می‌بالد و افتخار می‌کند و می‌فرماید: «مـا بـایـد امـروز که روز زن است… به زنان خـویـش افتخـار نماییـم. چه افتخاری بالاتر از اینکه زنان بزرگـوار ما در مقابل رژیـم ستمکار سابق و پـس از سرکـوبـی آن، در مقابل ابرقدرت‌ها و وابستگان آنان، در صف اول، ایستـادگـی و مقاومتـی از خـود نشان دادنـد که در هیچ عصـری چنین مقاومتی و چنیـن شجاعتـی از مردان ثبت نشده است».

پیشگام در انقلاب اسلامی
زنان در انقلاب اسلامی، پیشگام و جلـودار نهضت بـودند و پیشاپیـش مردها در صفـوف تظاهرات خیابانی علیه نظام طاغوت حرکت می‌کردند. زنان مسلمان در تمامی نهضت‌ها و حرکت‌های اسلامـی پیـشقدم بـودند:  «در مساله تنباکـو پیشقدم بـودند. در مساله مشروطیت پیـشقدم بـوده‌اند و بحمدالله زن‌ها در ایـن جمهوری اسلامـی چنانچه در همه مسائلـی که عمـومـی پیـش آمـده است، بـرای ایـران پیـشقــــدم بوده‌اند».

«در مملکت ما ایـن‌طـور شـد که بانـوان همـدوش بلکه جلـوتر از مردها از خانه‌ها بیرون آمدند و در ایـن راه اسلامـی زحمت کشیدند و رنج دیدند، جـوان دادند، شوهر دادند، برادر دادند، معذلک رنج کشیدند، عمل کردند، پشتیبانی از اسلام کردند و مردها هـم به تبع زن‌ها این کار را کردند».

 «زن‌های محترم متعهد ایران پیشاپیـش مردان به میدان رفتند و سد عظیم شاهنشاهی را در هـم شکستند و ما و همه مرهون قیام و اقدام آنان هستیم».

نقش هدایتگری و تشویق مردها
زن‌ها در انقلاب اسلامی نقـش هدایتگری داشتند و با حضور خـویـش در صف مقـدم تظاهرات، انگیزه قیام و حضـور در تظاهرات و مقابله با طـاغوت را در مـردهـا و جـوان‌ها به وجـود آوردند.  احساس‌برانگیز بـودند و الهامبخـش، مردان را تشـویق کردنـد و به جـوان‌ها جرات و شجاعت بخشیدند: «ما نهضت خودمان را مدیون زن‌ها می‌دانیـم. مـردها به تبع زن‌ها در خیابان‌ها می‌ریختنـد. تشـویق می‌کردند زن‌ها مردان را. خـودشان در صف‌های جلـو بـودند». «مردهای ایران از مخدرات ایران، از بانـوان ایران عبرت گرفتند و تعلیم گرفتند».  «بانـوان عزیز ما اسباب ایـن شدند که مردها هـم جرأت و شجاعت پیـدا کننـد. مـا مـرهـون زحمـات شمـا خـانم‌ها هستیـــم».  به واسطه حضـور زنان در صحنه، غیرت مردانگی و احساسات در مردان بـرانگیخته می‌شـود و همیـن مـوجب می‌شـود سستـی و تـرس را کنار بگذارنـد و بـا شجـاعت قـدم در میـدان بگذارنـد. امام فـرمـود: «در مـردها یک حسـی است که اگـر ببیننـد زن‌ها بیـرون آمـده از خـانه‌ها بـرای یک مقصـدی، اگـر قـوه‌شـان یکـی بـاشـد، ده تــا می‌شود».  «اگر چنانچه یک عده از زن وارد بشـونـد در، فرض کنید یک محلـی که محل جنگ است، علاوه بر اینکه خـودشان جنگ می‌کننـد، مردها را که یک احساسـی دارند نسبت به زن‌ها، حساسیت دارند نسبت به زن‌ها، مردها را، قـوه‌شان را دوچندان می‌کنند. ایـن طـور نیست که اینها اگر فرض کنید بروند دفاع کنند، فقط خـودشان دفاع کرده‌اند؛ خیر! دفاع کرده‌اند، خـودشان دفاع کرده‌اند و دیگران هـم به دفاع وارد کـرده‌اند. مرد حساس است نسبت به زن. مرد اگـر صـد نفـر مرد را ببیند که می‌کشند، ممکـن است خیلـی چیز نشـود اما اگر یک زن را ببینند که بی‌احترامی می‌کند حساسیت دارد ولـو اجنبـی باشند، آن زن، هیچ کار هـم به او نـداشته باشـد. ایـن یک حساسیتـی است که مردها دارنـد… (این) اسباب ایـن می‌شـود که مردها هـم بیشتر وارد بشـونـد، مـردهـا هـم قـوی‌تـر بشـوند».

ایثار جان و فرزند
بچه‌های خـردسـال در آغوش مادران، بـا اسلحه دژخیمان شاه پـرپـر می‌شدند، و جوانان و نوجوانان در پیش رویشان بر زمیـن می‌افتادند و خـون سرخ شهیدانشان سنگفرش‌های خیابان را رنگیـن می‌کرد اما آنان چون زینب کبری(س) تـن به رضای خدا داده و پرصلابت و استوار در مقابل ستمگران می‌ایستادند و با ایثار جان و فرزند و صبر در مصیبت‌ها، احسـاس رضـایت در انجـام وظایف خـویـش داشتند.  امام راحل ایثارگـری‌های ایـن قشـر از جامعه را ایـنچنیـن بیان می‌دارند: «شما در چه تاریخی چنیـن دیده‌اید؟ امروز زن‌های شیردل طفل خـود را در آغوش کشیـده و به میـدان مسلسل و تـانک دژخیمـان رژیـــم می‌روند. در کدام تاریخ چنیـن مردانگـی و فـداکاری از زنان ثبت شده است؟» «در تظاهرات خیابانی، زنان ما بچه‌های خردسال خـود را به سینه فشـرده، بـدون تـرس از تـانک، تـوپ و مسلسل به میـدان مبـارزه آمده‌اند».

ایثار مال
زنان در ایثار جان و فرزند در انقلاب پیشقـدم بـودنـد. در ایثار مال هـم بر مردان سبقت جسته بـودند. آنان آنچه ذخیره داشتنـد و با قناعت جمع کرده بودند، در طبق اخلاص گذاشته، تقدیـم مستضعفان و محرومان کردند.  امام چه زیبا زنان مـومـن و عفیف را در ایثار مال معرفی می‌کند: «زنان ایران، هم مجاهدات انسانـی عظیـم کرده‌اند و هـم مجاهدات مالی. ایـن طبقه محترم زن‌ها که در جنوب تهران و در شهر قم و در سایـر شهرها هستنـد، همیـن خانم‌های محجبه، همین‌ها که مظهر عفاف هستند، در نهضت پیشقدم بودند و در ایثار مال هـم پیشقدم. ایثار کردند جـواهرات و طلاهایی که دارند برای مستضعفیـن دادند. عمده در ایـن امـور آن قصـد پاک است».

«خـداوند شما مـومنات را حفظ کند که در نهضت اسلامـی خط کافـی داشتید و الان هـم برای مستمندان کمک کردید و کمک‌های شما بسیار باارزش است. کمک‌های بانوان ارزشـش چند برابر کمک‌های مردان است. خداوند شما را حفظ کند».

«اینها طلاهـای خـود را که ذخیـره ۵۰ سال، ۲۰ سال، ۳۰ سـالشـان بـود، آمـدند بـرای مستمندان دادنـد. شما چه کـردیـد؟ شماها چه کردید؟»

پشتوانه انقلاب و اسلام
چنـانچه پیشگـامـان انقلاب یعنـی آنـان که سهم بزرگــی در انقلاب داشتنـد و بـا ایثار جان و فـرزنـد و مال، گـوش به فـرمان امام خمینی بـوده و در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی حضـور داشته، ایـن حضـور را تداوم بخشند و سستـی و بی‌اعتنایی به خـود راه ندهند، یقینـا انقلاب اسلامـی بیمه خـواهـد شـد. بنیانگذار انقلاب اسلامـی بارها ایـن مساله را بیان داشته و از زنان به عنـوان پشتـوانه انقلاب و اسلام یاد کردند: «ملتـی که بانـوانـش در صف مقدم برای پیشبـرد مقـاصـد اسلامـی هست، آسیب نخـواهـد دید. »  «شما در آتیه برای مملکت ما پشتـوانه هستید. مـن امیدوارم که باز شما در صف مقدم باشید و ایـن نهضت را به آخر برسانید که حکـومت اسلامی ان‌شاءالله تأسیـس بشـود و تمام اقشار ملت، تمام مستضعفیـن به حقوق حقه خـودشان برسند. خداوند شماها را حفظ کند و بـرای اسلام و مسلمین نگهدارد».

۳ـ انگیزه حضـور زنـان در انقلاب اسلامـی
زنان و مـردان مسلمان در ایـران با انگیزه الهی انقلاب کـردنـد. آنان خـواستار حکـومت اسلامـی و احیای اسلام ناب محمدی(ص) و زنده شـدن نام قرآن و ائمه اطهار(ع) بـودند. از ایـن رو با نام فاطمه زهرا(س) و زینب کبرا و امام حسیـن(ع) به خیابان‌ها می‌ریختنـد و تظاهرات راه می‌انداختند.

عشق به اسلام و قرآن
کسـی زنان مسلمان را مجبـور نکـرده بـود کـودکانشان را در آغوش گرفته، در مقابل تـوپ و تانک و مسلسل‌های رژیـم طاغوت بایستنـد. آنان به خاطـر مقام و قـدرت و ریاست، خـود و فرزنـدانشان را در معرض خطـر قرار ندادنـد، بلکه عشق به اسلام و قـرآن و پیشـوایان معصـوم بـود که آنان را به صحنه کشاند. عشق به فاطمه زهرا(س) و زینب کبـرا بـود که زنان مسلمان ما را انقلابـی کـرد.  امام راحل انگیزه زنـان مسلمـان را عشق به اسلام و قـرآن بیـان داشته است: «ملت ما عاشق اسلام بـود که در همه اطـراف بـا دست تهی سینه‌های خودشان را سپر کردند، جـوان‌های خودشان را بردند در میدان، زن‌ها و مردها رفتند و مبارزه کـردند و پیروز شـدنـد.»«خانم‌ها بـرای اینکه یک چیزی مثلا دستشـان بیایـد یا فـرض کنیـد که صاحب منصب بشـوند، نمـی‌آیند بیرون، خـودشان و بچه‌هایشان را به کشتـن بـدهنـد. ایـن اسلام و قرآن است که خانم‌ها را آورده است بیرون و همدوش مردها بل جلـوتر از مردها وارد در صحنه سیاست کرد.» «ایـن قدرت ایمان است که شماها را به خیابان‌ها کشید و بانـوان را به خیـابـان‌ها و ارزش عمل همین است».

استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی
شعار زنـان مـا در انقلاب اسلامـی ۳ کلمه بــود: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. آنان خواستار استقلال بـودند و می‌خـواستنـد زیـر سلطه هیچ کشـور و قدرتـی نباشند و می‌خـواستند آزاد باشند یعنی در سایه اسلام زیست کنند، بنده خـدا باشند و عبـد و ذلیل دیگران نباشند. جمهوری اسلامی یعنی حکـومتـی براساس اسلام ناب محمدی(ص) می‌خواستند که ارکانـش را تـوحید و عدل الهی تشکیل داده باشد و ولایت خـدا و پیـامبـر بـر آن حـاکـم شود.  امـام امت فـرمـود: «زن و مرد زحمت کشید، به خیابان‌ها ریخت، جـورها کشیـد، خـون‌ها داد که اسلام را زنده نگه دارد، برای اسلام خـون داد، برای شهادت داوطلب شـد… آنکه به او رأی داد ملت مـا، جمهوری اسلامـــی بود، اسلام مورد نظر بود». «آنکه از سراسـر کشـور فریادش در خیابان و در کـوچه‌ها و در مـدارس و در همه جـا بلنـد بـود، ایـن بــود که استقلال، آزادی، جمهوری اسلامـی. ایـن ۳ کلمه سـر زبـان همه بود».

الگوپذیری از حضرت زهرا(س) و زینب کبرا(س)
زنان مسلمـان ایـران بـا اقتـدا و الگـوپذیـری از حضـرت فـاطمه زهـرا(س) و دخت بزرگـوارش زینب کبـرا(س) وارد نهضت شـدنـد و در مقابل طاغوت ایستادند و از اسلام و قرآن دفاع کردنـد.  بنیانگذار انقلاب اسلامی فرمود: «فردا روز زن است… روز زنـی است که دخترش «حضرت زینب(س)» در مقابل حکومت‌های جبار ایستاد و آن خطبه را خـواند… زنی که در مقابل یک جباری ایستاد که اگر نفـس مردها می‌کشیدند، همه را می‌کشتنـد و نتـرسید و ایستاد و محکوم کرد حکـومت را، یزیـد را محکـوم کـرد… زن یک همچـو مقامـی بایـد داشته بـاشـد».

«زن‌های عصـر ما بحمـدالله شبیه به همـان‌ها (فـاطمه زهـرا(س) و زینب کبـرا(س» هستنـد. ایستـادنـد در مقابل جبار بـا مشت گـره کـرده، بچه‌ها در آغوششـان و به نهضت کمک کـردند».

«ما مکـرر دیـدیـم که زنان بزرگواری زینب‌گـونه(علیها سلام الله) فریاد می‌زنند که فرزنـدان خـود را از دست داده و در راه خـدای تعالی و اسلام عزیز از همه چیز خود گذشته و مفتخرند به ایـن امر و می‌دانند آنچه به دست آورده‌اند، بالاتر از جنات نعیـم است، چه برسد به متاع ناچیز دنیا».

۴ـ ویژگی زنان انقلابی
زنان مسلمان و انقلابـی که با جهاد در راه خدا، سلطنت ۲۵۰۰ ساله طاغوت را سـرنگون کـردند و تاریخ را دگـرگـون کردند، از منظر حضـرت امـام خمینـی دارای ایـن خصـایل ارزنـده بـودند: شیردل و شجاع. «ما همگـی مـرهـون شجـاعت‌های شمـا زنـان شیـردل هستیـم.» «مادران شجاع فـرزنـدان اسلام خـاطـره جـانبـازی و رشـادت زنان قهرمان را در طـول تاریخ زنده کـردنـد. در چه تاریخـی اینچنیـن زنـانـی را سـراغ داریـد، در چه کشـوری؟»

مظهر حجب و عفاف
زنان انقلابی کسانـی بـودند که با حجابـی کـوبنده و عفتـی زیبنده وارد صحنه مبارزه شدند و همیـن برای دشمنان انقلاب اسلامی بیش از هر چیز شکننده و کوبنده بود: «همین‌ها که مظهر عفاف هستنـد، در نهضت پیشقـدم بـودنـد».

مظهر خلوص
زنان مسلمـان در انقلاب اسلامـی پیـش از مـردان اخلاص داشتنـد. از ایـن رو ارزش اعمـال آنـان نیز بیشتـر بـود: «خـواهرهای ما که در عصر نهضت شـرکت داشتنـد، ارزش اعمال آنان بیشتـر بـود از ارزش اعمال مردها. آنها از پـرده‌های عفاف بیرون آمدند و با پرده عفاف با مردان همصـدا شـدند و پیروزی را تحصیل کردند حالا هـم با قصـد خالص آنچه در ایام عمر تهیه کردند، بـرای مستمندان دادنـد. این ارزش دارد، متمکنیـن اگر میلیـون‌ها بـدهنـد، به قـدر ارزش ایـن نیست».

از طبقات محروم و جنوب شهرها
زنان انقلابـی از طبقـات محـروم و مستضعف و به اصطلاح جنـوب شهری بودند: «ایـن زن‌های اطراف شهر قـم و زن‌های جنوب تهران و زن‌های جنـوب همه شهرستان‌ها (جنـوب به معنای اینکه شما (غرب زده‌ها) می‌گـویید اینها از طبقه پاییـن هستند) اینها حقـوق بشر را می‌دانند و عمل می‌کننـد… شمـاهـا چه کـرده‌ایـد؟» «همیـن زن‌های محترم و مـردهای عزیز محتـرم بـودنـد که از طبقه محروم در آن رژیـم بودند، اینها بـودند که تـوانستند ایـن قدرت شیطانـی را بشکنند و ایـن سـد را خرد کنند و اینها هستند که از ایـن به بعد بـاز تکلیف دارند».

تربیت شده اسلام
«آنها که قیام کرده‌اند، همیـن زن‌های محجـوبه جنـوب شهر قـم و سایر بلاد اسلامی بـودند. آنها که به تربیت آریامهری تربیت شدند، ابـدا در ایـن امـور دخالت نداشتنـد. آنها تربیت‌های فاسـد شـده بـودند از تربیت‌های اسلامـی آنها را دور نگه داشتند. اینهایی که تـربیت اسلامـی داشته‌اند، خـون دادند، کشته دادنـد، به خیابان‌ها ریختنـد، نهضت را پیـروز کـردند».

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ ایثار و شهادت

انتهای پیام/وطن امروز

زنان، ایـن عنـاصـر فضیلت و ارزش‌های الهی دارای بـرکـات زیـادی هستند و به‌عنـوان نیمـی از جامعه بشریت، همـواره بیشتریـن بار مشکلات را بـر دوش می‌کشند و نـوعا شـریک غم خانـواده هستند.

بررسی کلی

امتیاز کاربر: اولین نفر باشید.
0
https://telegram.me/empireoflies

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

theme